Servizos

 • Proxectos de ordenación forestal, de repoboación, infraestruturas e tratamentos silvícolas.
 • Certificación forestal FSC e PEFC.
 • Informes periciais, especialmente en reclamacións de propiedade en montes veciñais.
 • Valoración de parcelas e cubicación de masas forestais.
 • Xestión integral de TECORES: POC, Plan de aproveito anual, solicitude de danos,…
 • Xestión de comunidades de montes veciñais(redacción de actas, fiscalidade, axudas, contratos,…)
 • Redacción e rescisión de contratos de compravenda, arrendamentos, dereitos de superficie,…
 • Organización, posta en marcha e apoio na xestión de SOFOR.
 • Rescisión de convenios e consorcios forestais.
 • Fiscalidade de montes.
 • Reclamacións ante calquera Administración pública.
 • Catastro (declaración de alta e de cambios de titularidade, subsanacións de discrepancias, recursos,…)
 • Confederación Hidrográfica e Augas de Galicia (solicitudes para concesión de augas, autorizacións, recursos,…)
 • Tramitación de subvencións e axudas en materia forestal, agraria e gandeira.
 • Concentracións parcelarias.
 • Expropiacións.
 • Investigación da propiedade e localización de fincas.
 • Confección de inventarios de bens e dereitos da Administración local.
 • Inscrición no Rexistro da Propiedade.
 • Estudio físico-legal de parcelas previo a execución de calquera tipo de proxecto.
 • Expedientes de deslinde de montes veciñais e de termo municipal.
 • Redacción, revisión e modificación de testamentos.
 • Declaración de herdeiros.
 • Partición de herdeiros.
 • Reclamación de dereitos e optimización fiscal.
 • Proxectos de áreas de lecer, rutas de sendeirismo e espazos verdes.
 • Plans de xestión de espazos naturais protexidos.
 • Estudos de impacto ambiental.

Medición e partición de fincas.

Desenvolvemento e diseño de S.I.X.

 • Formación técnica e legal en materia forestal e ambiental.
 • Deseño e elaboración de material divulgativo.